Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.vgtcursus.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door VGT Cursus. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en diensten op onze website aan u aanbieden.

Artikel 1 – Definities

– Handelaar: de rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;
– Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
– Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VGT Cursus en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen handelaar en consument. 

Deze algemene voorwaarden worden, voorafgaand aan het elektronisch tot stand komen van de overeenkomst op afstand tussen consument en handelaar, langs elektronische weg nadrukkelijk aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Aanbod

De voortgangstoetscursus is bedoeld als aanvulling op het reguliere onderwijs, niet als vervanging. Om de kwaliteit van onze cursussen te waarborgen, verwacht VGT Cursus een actieve deelname van de cursisten.

VGT Cursus behoudt zich het recht voor om de cursus te allen tijde te kunnen wijzigen of annuleren, desnoods gedeeltelijk. Indien de cursus gedeeltelijk wordt geannuleerd, zal in rato geretourneerd worden voor het gedeelte waar geen cursus voor is genoten. Bij een volledige annulering wordt het volledige bedrag geretourneerd.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van VGT Cursus is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren, hergebruiken, verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VGT Cursus.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het betreft in het bijzonder:

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de prijs; 
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VGT Cursus te mogen claimen of te veronderstellen.

VGT Cursus streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VGT Cursus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 4 – Overeenkomst en restitutie

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan langs elektronische weg een bevestiging.

Restitutie behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt. 

Artikel 5 – Conformiteit

VGT Cursus draagt er verantwoordelijkheid voor dat de diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door VGT Cursus, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van VGT Cursus jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

VGT Cursus levert het lesmateriaal tijdig aan de consument. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

VGT Cursus heeft het recht om cursisten op grond van hun gedrag uit de cursussen te weren.

Zonder de schriftelijke toestemming van VGT Cursus is het niet toegestaan om van cursusgroep te wisselen.

Indien er klachten zijn over de cursus of de repetitor moeten deze zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen drie dagen na de laatste les van de cursus via de e-mail aan VGT Cursus worden gemeld. Klachten die later binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. VGT Cursus zal zo snel mogelijk maatregelen treffen om uw klacht op te lossen.

De consument kan beroep doen op de wettelijke bedenktijd van veertien dagen, hetgeen schriftelijk aan VGT Cursus kenbaar moet worden gemaakt. Indien het eerste cursusmoment binnen veertien dagen plaatsvindt, wordt de bedenktijd verkort tot aanvang van de eerste bijeenkomst.

Artikel 7 – Betaling

Zodra de overeenkomst op afstand stand is gekomen, is de consument verantwoordelijk voor de betaling van de betreffende dienst. In het geval van een cursus, is de consument verantwoordelijk voor de betaling van de gehele cursus. Ook als niet alle lessen van de cursus worden gevolgd, moet het volledige cursusgeld worden betaald.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VGT Cursus te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft VGT Cursus behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Wijziging

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.vgtcursus.nl op deze pagina.

 

0
Jouw winkelmandje
  • Geen producten in winkelmandje.