Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.vgtcursus.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door VGT Cursus. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie en diensten op onze website aan u aanbieden.

Artikel 1 – Definities

– Handelaar: de rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;
– Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
– Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VGT Cursus en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen handelaar en consument. 

Deze algemene voorwaarden worden, voorafgaand aan het elektronisch tot stand komen van de overeenkomst op afstand tussen consument en handelaar, langs elektronische weg nadrukkelijk aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Aanbod 

De voortgangstoetscursus is bedoeld als aanvulling op het reguliere onderwijs, niet als vervanging. Om de kwaliteit van onze cursussen te waarborgen, verwacht VGT Cursus een actieve deelname van de cursisten.

VGT Cursus behoudt zich het recht voor om de cursus te allen tijde te kunnen wijzigen of annuleren, desnoods gedeeltelijk. Indien de cursus gedeeltelijk wordt geannuleerd, zal in rato geretourneerd worden voor het gedeelte waar geen cursus voor is genoten. Bij een volledige annulering wordt het volledige bedrag geretourneerd.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van VGT Cursus is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren, hergebruiken, verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VGT Cursus.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het betreft in het bijzonder:

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de prijs; 
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VGT Cursus te mogen claimen of te veronderstellen.

VGT Cursus streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VGT Cursus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Artikel 4 – Overeenkomst en restitutie

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan langs elektronische weg een bevestiging.

Restitutie behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.

Artikel 5 – Conformiteit

VGT Cursus draagt er verantwoordelijkheid voor dat de diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door VGT Cursus, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van VGT Cursus jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

VGT Cursus levert het lesmateriaal tijdig aan de consument. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

VGT Cursus heeft het recht om cursisten op grond van hun gedrag uit de cursussen te weren.

Zonder de schriftelijke toestemming van VGT Cursus is het niet toegestaan om van cursusgroep te wisselen.

Indien er klachten zijn over de cursus of de repetitor moeten deze zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen drie dagen na de laatste les van de cursus via de e-mail aan VGT Cursus worden gemeld. Klachten die later binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. VGT Cursus zal zo snel mogelijk maatregelen treffen om uw klacht op te lossen.

De consument kan beroep doen op de wettelijke bedenktijd van veertien dagen, hetgeen schriftelijk aan VGT Cursus kenbaar moet worden gemaakt. Indien het eerste cursusmoment binnen veertien dagen plaatsvindt, wordt de bedenktijd verkort tot aanvang van de eerste bijeenkomst.

Artikel 7 – Betaling

Zodra de overeenkomst op afstand stand is gekomen, is de consument verantwoordelijk voor de betaling van de betreffende dienst. In het geval van een cursus, is de consument verantwoordelijk voor de betaling van de gehele cursus. Ook als niet alle lessen van de cursus worden gevolgd, moet het volledige cursusgeld worden betaald.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VGT Cursus te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft VGT Cursus behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Wijziging

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.vgtcursus.nl op deze pagina.

Privacyverklaring

VGT Cursus, gevestigd aan Cuyleborg 61C te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://www.vgtcursus.nl
Cuyleborg 61C 6228 BE Maastricht
KvK 72328851

Persoonsgegevens die wij verwerken

VGT Cursus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht- Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Gegevens omtrent opleiding (studie, studiejaar)
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vgtcursus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VGT Cursus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren- VGT Cursus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

VGT Cursus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VGT Cursus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VGT Cursus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

VGT Cursus deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VGT Cursus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VGT Cursus jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VGT Cursus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VGT Cursus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vgtcursus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. VGT Cursus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat VGT Cursus niet op de juiste manier met je gegevens omgaat. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VGT Cursus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vgtcursus.nl. VGT Cursus heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

0
Jouw winkelmandje
  • Geen producten in winkelmandje.